Rehberlik Servisi

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişime ve uyumuna, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde, kendilerini tanımalarında en önemlisi kendini gerçekleştirmelerine sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir. Bu nedenle de psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları bir hizmetler grubudur ve yöntemlerle kazanılmış profesyonel bilgi, beceri ve ehliyet gerektirmektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?

Danışma etkileşimi, danışman olarak yetişmiş bir meslek uzmanının yaptığı yardımdır. Bu yardım, psikolojik metot ve teknikler yoluyla olur. En önemli teknik ve metot, söz ve jestlerin hakim olduğu yüz yüze (karşılıklı) görüşme ve karşılıklı anlayış ve güvene dayanan sıcak ilişkilerdir. Danışanın kendini açması, duygu ve düşüncelerini anlatması ve içinde bulunduğu durumu değerlendirmesi sağlanır. Danışanın kendini ve çevresini daha iyi anlayıp kabul ederek daha etkin seçim, karar, plan ve uyum sağlayıp kendini gerçekleştirmesine ve bu sayede mensup olduğu toplumda kişilik sahibi, olgun, yeterli, bilinçli sorumluluk duygusuna sahip mutlu ve verimli bir kişi olmasına yardımdır.

 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,
 • Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizli güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,
 • Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini,
 • Yaşamını, geleceğini planlamasını,
 • Kararlarının sorumluluğunu alabilmesini,sağlamaya yönelik uygulamalar olarak ele alınmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİĞİN İLKELERİ

 • Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir: Rehberlik çalışmalarıyla bireye seçenekler tanıtılarak uygun seçimi yapmasına yardımcı olunur.
 • İnsana saygı esastır.
 • Psikolojik danışmadan yararlanmada gönüllülük esastır: Bu hizmetlerden yararlanmanın özünde gönüllülük olmakla birlikte, sınıf ortamında grup rehberliği yapılırken tüm öğrencilerin etkinliklere katılımı gerekmektedir. Böyle durumlarda öğrencilerin konulara istekli hale getirilmesi için çaba gösterilir.
 • Yaşam boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
 • Psikolojik danışma bireysel boyutunda gizlilik esastır. Psikolojik danışman (rehber öğretmen), danışanın (öğrencinin) sırlarını başkalarına açıklamaz. Danışman aradaki güven duygusunun kaybolmaması için danışanın anlattıklarını onun izni olmadan kişi yada kurumlara iletmez. Ayrıca, sınıf öğretmeni de öğrenci ile ilgili özel bilgileri rehberliğin amaçları dışında kullanmaz.
 • Rehberlik hizmetleri ilgililerin iş birliği ile yürütülmelidir: Rehberlik hizmetleri, rehber öğretmenin (psikolojik danışmanın) öncülüğünde, yöneticiler, öğretmenler, diğer okul personeli ve veliler ile iş birliği içinde yürütülür.
 • Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNİN AMAÇLARI

 • Bedensel, zihinsel, duygusal vb. yönlerden özelliklerini tanımalarına ve kabul etmelerine,
 • İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için gerekli becerileri kazanmalarına ve yaşama karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine,
 • Kişisel gelişimleri için kendilerine açık olan fırsatları, okul ve okul dışındaki eğitim olanaklarını, meslekleri, iş dünyasını ve toplumun beklentilerini tanımalarına, olanak sağlar.